Děkujeme sponzorům:

01-KV_LOGO-b.png02-kraj.jpg03-logo-isabella.jpgKMD_logo2.jpgMEDIAN-logo.jpgMattoni_logo.PNGRNL_logo.jpgcro_kv.jpggb-logo.JPGkrizovnici.jpgkso.jpegkvstena.pnglogo_becherovka.jpglogo_fest_medvidku.jpglogo_muzeum_medvidku.jpglogo_van_dum.jpg

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU


PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ROK 2021

 

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ)

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. (dále jen MPCAD)

a Obecně prospěšná společnost Forte

VYHLAŠUJÍ XXVI. ROČNÍK

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2021

______________________________________________________________

 

ÚVODEM

     S myšlenkou uspořádat  soutěž dětí v sólovém zpěvu přišel před dvacetišesti  lety Mgr. Jindřich Volf, tehdy ředitel Základní školy a Základní umělecké školy s rozšířenou výukou hudby, výtvarné výchovy a tance. Spolu s učiteli školy to zkusili v menším měřítku poprvé v roce 1995. Zájem mezi dětmi byl překvapivě velký a také odezva mezi rodiči a učiteli byla velmi příznivá.  Toto první klání dětí bylo vyhlášeno za nultý ročník a současně byla vyhlášena budoucí novodobá tradice soutěže v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 6 do 15 let s názvem Karlovarský skřivánek. To už se spolu se školou staly dalšími pořadateli Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Pedagogické centrum Karlovy Vary. Rok po roce přijížděly do Karlových Varů početné soutěžní týmy z jednotlivých okresů, později krajů a regionů. V průběhu 20 let se soutěže zúčastnilo ve školních kolech přes patnáct  tisíc chlapců a děvčat, v krajských a regionálních kolech více než čtyři tisíce a v celostátním finále v Karlových Varech okolo 2500 soutěžících. Někteří vítězové se v dalších letech po úspěchu v Karlových Varech věnovali nebo věnují studiu zpěvu na konzervatořích a dnes jsou sólisty českých operních scén. Jiní zazářili v populárních soutěžích, jako např. Zbyněk Drda, který se ze “skřivánka“ stal vítězem televizní show „Česko hledá Superstar“.

     Letos má soutěž za sebou mimořádný 25. ročník. Mimořádný v tom, že se díky koronavirové epidemii neuskutečnilo celostátní kolo.  Pořadateli zůstaly Základní škola a Základní umělecká škola v Karlových Varech, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a v posledních letech Obecně prospěšná společnost Forte. Společné pořadatelství školy a pěveckého centra Antonína Dvořáka vytváří kontinuitu profesionální organizační přípravy a průběhu soutěže, ale také garanci odborné profesionální pozice a autority pěveckého centra v mezinárodním měřítku. MPCAD je pořadatelem Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, pravidelných interpretačních seminářů a dalších aktivit.

 

PROPOZICE SOUTĚŽE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Karlovarský skřivánek je celostátní soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 6  do 15 let.

2) Smyslem soutěže je:

-       vytváření příležitostí pro talentované žáky

-       vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

-       rozvíjení zájmů o hudební výchovu a pěvectví

-       získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže

3) Soutěž je vyhlašována každoročně.

4) V roce 2021 se uskuteční soutěž v pěti kategoriích podle věku a studia sólového zpěvu.

 • Kategorie A1 - žáci narození po 31. 8. 2009, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo  hlasové výchovy.
 • Kategorie A2 -žáci narození po 31. 8. 2009, kteří se věnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy.                                                                                     
 • Kategorie B -   žáci narození mezi 1. 9. 2005 a 31. 8. 2009 (včetně), kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy.
 • Kategorie C1 - žáci narození mezi 1. 9. 2005  a 31. 8. 2009 (včetně), kteří se věnují studiu v oboru klasického zpěvu na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních.
 • Kategorie C2 -  žáci narození mezi 1. 9. 2005  a 31. 8. 2009 (včetně), kteří se věnují muzikálu a populární písni  na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních.

Do kategorie A2, C1 a C2 mohou vyslat soutěžící pouze ZUŠ nebo jiné subjekty, na kterých žáci studují sólový zpěv.

Podmínkou je zpívání zpaměti. Písně mohou být předneseny bez doprovodu, nebo s doprovodemmaximálně dvou akustických nástrojů nebo audionosiče.

Soutěžící zpívají bez mikrofonu. V kategorii C2 je přednesena lidová píseň bez mikrofonu a druhá píseň s mikrofonem, v kategorii B je možné zpívat druhou píseň s mikrofonem.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Prvá kola soutěže: Účast v základních prvních kolech pořádaných školou nebo např. Domy dětí a mládeže větších měst a regionů je dobrovolná, ponechána plně na zodpovědnosti pedagoga, ředitele, nebo umělecké rady. Z těchto základních kol jsou ti nejlepší nominováni do krajského, popřípadě regionálního kola.
 2. Krajská kola:
  Z krajských kol je do celostátního finále delegováno v kategorii A1 a A2 po 3 soutěžících, do  kategorie B, C1 a C2 po 5 soutěžících.
 3. Regionální kola:
  Za regionální kolo považujeme soutěž v územním celku bývalého okresu nebo společného kola několika škol.  
  Za regionální kolo je rovněž považováno první základní kolo většího územního celku, jako jsou jednotlivé obvody Brna (Brno-město, Jihomoravský kraj v rámci regionálního kola Kampanely).

Z regionálních kol je do celostátního finále delegováno v kategorii A1 a A2 po 3 soutěžících, do  kategorie B, C1 a C2 po 5 soutěžících.

Pokud se regionální kolo uskuteční spojením pouze dvou ZŠ či ZUŠ, mohou být vyslány do celostátního kola tři zpěváci do každé kategorie.

           

4)  Celostátní finále:

Celostátní kolo se koná v Karlových Varech v Aule Základní školy a Základní umělecké školy, Šmeralova 15.

 • pondělí 22. března 2021 od 9,30 hodin - soutěž v kategorii A 1, od cca 13 hod. kategorie A 2
 • úterý 23. března 2021 od 9,30 hodin - soutěž v kategorii B,od cca 13 hod. kategorie C2
 • středa 24. března 2021 od 9,30 hodin - soutěž v kategorii C1                 

Čas začátku jednotlivých kategorií může být s ohledem na vysoký počet soutěžících posunut.

Výjimka pro XXVI. ročník soutěže Karlovarský skřivánek

Ve XXVI. ročníku Karlovarského skřivánka jsme se rozhodli umožnit finálovou účast těm soutěžícím, kteří postoupili do celostátního kola v roce 2020, a to pouze v kategorii B, C1 a C2. Tito soutěžící mají dvě možnosti:

a) přihlásí se přímo do celostátního kola na základě získaného postupu v krajském či regionálním kole Karlovarského skřivánka 2020

b) zúčastní se všech postupových kol v roce 2021 a získá postup do celostátního kola. Pokud si postup nevybojuje, nemůže se již zúčastnit celostátního kola v roce 2021.

Tato výjimka neplatí pro žáky, kteří byli přijati na konzervatoř.

 

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Soutěžním úkolem pro  celostátní kolo v kategoriích A1, A2 a B bude přednes dvou písní:

1. píseň národní či zlidovělá

2. píseň libovolná

 

Maximální časový limit vystoupení v kategorii A a B je 7 minut. V kategorii B je možné zpívat druhou píseň s mikrofonem.

 

Soutěžním úkolem pro celostátní kolo v kategorii C1 bude přednes tří písní z oblasti klasického zpěvu:      

1. píseň národní čí zlidovělá

2. píseň národní v náročnější úpravě (Janáček, Novák, Trojan aj.) nebo umělá píseň

3. libovolná píseň nebo árie podle výběru soutěžícího

Maximální časový limit vystoupení v kategorii v kategorii C1 je 9 minut. Při velkém počtu přihlášených soutěžících může porota rozhodnout o zkrácení soutěžního programu. V tomto případě by nezazněl soutěžní úkol č. 2 nebo č. 3.  Soutěžící, kteří si vyberou píseň z oblasti populární, taneční nebo jazzové, podají svou přihlášku do kategorie C2.

 

Soutěžním úkolem pro celostátní kolo v kategorii C2 bude přednes dvou písní:  

1. píseň národní či zlidovělá  (zpívaná bez mikrofonu)

2. píseň z oblasti populární hudby (zpívaná s mikrofonem)  

 

Maximální časový limit vystoupení v kategorii C2  je 7 minut. Druhá píseň je zpívaná s mikrofonem. Abychom předešli případným technickým problémům, zašlete hudební podklad minimálně týden před zahájením soutěže. Potvrzení o přijetí naleznete na www.karlovarskyskrivanek.cz

 

Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár, pouze pořadí písní.

Zpívání zpaměti je podmínkou.

U písní s více slokami doporučujeme zpívat nejvýše tři sloky.

 

Písně budou předneseny sólově bez doprovodu nebo s doprovodem maximálně dvou akustických nástrojů případně audionosiče. Všichni soutěžící zpívají bez použití mikrofonu, mimo druhé písně v kategorii C2 a B (dle výběru). Pro soutěžící, kteří nemají vlastní hudební doprovod, doporučujeme využít připravených korepetitorů ZŠ a ZUŠ, se kterými je možno zkoušet od 8,30 v den soutěžního vystoupení.

Tito soutěžící dodají spolu s přihláškou notový materiál (u populárních písní zápis melodie a harmonických značek). Před zahájením soutěže nebo v polední přestávce je možné využít připravený klavír.

 

PŘIHLÁŠKA 

Každý soutěžící musí vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku, kterou nalezne na webových stránkách Karlovarského skřivánka. Písemnou přihlášku potvrdí vysílající škola nebo jiný pořadatelský subjekt a  potvrzením odpovídají za správnost zařazení soutěžících do soutěžních kategorií A1, A2, B, C1 a C2. Tuto přihlášku odevzdá soutěžící u registrace. Věnujte prosím pozornost důkladnému vyplnění přihlášky (celá jména, emailové adresy a pod.) Potvrzení registrace a ubytování bude uvedeno na webových stránkách Karlovarského skřivánka. Přihlášky do celostátního kola a vyplněnou tabulkou s požadavky na ubytování a stravování zašlete  nejpozději do 26. 2. 2021  tajemnici soutěže.

Vysílající kraj nebo pořadatelský subjekt zašle souhrnnou informaci o počtu účastníků v krajských nebo regionálních kolech.

Držitelé prvních míst nemohou soutěžit ve stejné kategorii v dalších ročnících Karlovarského skřivánka

 

PREZENCE A ÚČASTNICKÝ POPLATEK SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence soutěžících celostátního kola proběhne v den jejich vystoupení od 8.00 do 9.30 hodin v sekretariátu soutěže - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15. Soutěžící kategorie A2 a C2 se mohou registrovat později.

Při prezenci bude vybírán účastnický poplatek v kategorii A1 a A2 200,- Kč, v ostatních kategoriích 300,- Kč. V případě, že žádáte o korepetitora, navyšuje se účastnický poplatek o 100,- Kč.

Náklady na realizaci školních, krajských a regionálních kol nesou jejich pořadatelé.

 

POROTA

Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka nominuje členy odborné poroty, kterými jsou profesoři a profesorky konzervatoří a akademií múzických umění nebo osobnosti a to jak v oblasti klasického zpěvu, tak v oboru populární hudby a muzikálů.

Příkladem je složení odborné poroty celostátního kola v roce 2019: prof. Daniela Šimůnková z konzervatoře J. Deyla (předsedkyně odborné poroty), prof. Brigita Šulcová z konzervatoře Praha, prof. Jarmila Chaloupková z konzervatoře Pardubice, operní pěvec Bohdan Petrovic´ či dirigent František Drs. V minulých letech byli členy nebo předsedy poroty např. vynikající pěvci Národního divadla v Praze Jaroslav Horáček, René Tuček a Karel Petr nebo dirigent Josef Chaloupka.

 

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Ve většině ročníků soutěže se uskutečnil v rámci finálových dnů odborný seminář pro učitele, doprovázející soutěžící zpěváky a eventuálně pro další zájemce se členy odborné poroty a vedením soutěže. V semináři byly zodpovězeny dotazy na pedagogické problémy učitelů hudební výchovy, správné vedení hlasové výchovy, otázky související s rozvíjením zájmů o hudební výchovu a pěvectví a tím i získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže v České republice. V případě zájmu, který projeví učitelé či sami zpěváci, vytvoří pořadatelé podmínky pro setkání s odbornou porotou.

 

PUBLICITA 

Soutěž Karlovarský skřivánek probíhá za mimořádného zájmu veřejnosti, tisku a televize.

 

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Soutěži Karlovarský skřivánek udělují tradičně primátor Města Karlovy Vary, hejtman Karlovarského kraje, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitel Čs. rozhlasu Plzeň a další osobnosti.

 

CENY

V celostátním kole obdrží vítězové diplomy, čestná uznání a věcné dary sponzorů a podporovatelů soutěže. Pro finanční zajištění celostátního kola se jedná se sponzory a počítá se s ubytováním a stravováním za snížené ceny, hrazené účastníky soutěže (viz příloha přihlášky).

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE

Alois Ježek, ředitel soutěže a ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka        

Mgr. Břetislav Svoboda, ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, přísp. org.            

Mgr. Jiří Zeman, zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary                      

Mgr. Karel Šimandl, zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

 

TAJEMNICE SOUTĚŽE A KONTAKTY

Tajemnicí soutěže je Mgr. Miroslava Lendělová.

Adresa: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 353447020,mobil 777 105 633,

V pracovních dnech volejte mezi 8. až 12. hodinou. Na tuto adresu zasílejte veškerou korespondenci týkající se celostátního kola soutěže nejpozději do 26. 2. 2021.

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěží Karlovarského skřivánka platí tento organizační řád, který je k dispozici na internetové adrese www.karlovarskyskrivanek.cz. Na stejné adrese jsou umístěny propozice soutěže a tiskopis přihlášky.

           

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ    

Obědy pro soutěžící i jejich doprovod je možné zajistit ve školní jídelně. Tento požadavek je nutné vyplnit na přihlášce k soutěži. Oběd za cca 60,- Kč účastníci hradí při prezenci v sekretariátu soutěže.

Ubytování a snídaně jsou pro zájemce zajišťovány v Lázeňské sanatoriu KRIVÁŇ, a.s. Bohemia  lázně. Cena ubytování je cca 420,- Kč za osobu a den v obsazeném dvoulůžkovém pokoji, snídaně v hotelu 50,- Kč. Kapacita je omezena. Parkování je možné v hotelu Thermal - 150 kč/den.

Tabulku požadavků na stravování a ubytování musíte vyplnit a odeslat online na stránkách www.karlovarskyskrivanek.cz

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěžních vystoupení jednotlivých dnů a po poradě poroty. Kategorie A1 a B bude vyhlášena před začátkem odpoledních soutěžních kategorií. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků a předání diplomů a cen doplní interpretace po jedné písni vítězů.

Výsledkovou listinu celostátního kola XXVI. ročníku Karlovarského skřivánka si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat z internetu na adrese www.karlovarskyskrivanek.cz.      

 

Mgr. Břetislav Svoboda - ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Alois Ježek - ředitel soutěže a Mezinárodního pěveckého centra A. Dvořáka o.p.s.


Ke stažení ve formátu PDF